Lijst skelet in het Latijn

Lijst skelet in het Latijn

Zoekt u de schrijfwijze van een bepaald onderdeel uit het skelet in het Latijn?

Hieronder vindt u een lijst van alle Latijnse benamingen van het skelet op alfabetische volgorde (overgenomen uit de Terminologia Anatomica).

Kopieer de tekst door op het kopieer-icoon naast de term te klikken en plak de term daarna eenvoudig in uw eigen tekst. Zo weet u zeker dat u geen typfout maakt.

Wellicht ook interessant:

A

acetabulum

acromion

aditus orbitalis

ala cristae galli

ala major

ala minor

ala ossis ilii

ala ossis sacri

ala vomeris

alveoli dentales

angulus acromii

angulus costae

angulus frontalis

angulus inferior

angulus infrasternalis

angulus lateralis

angulus mandibulae

angulus mastoideus

angulus occipitalis

angulus sphenoidalis

angulus sterni

angulus subpubicus

angulus superior

anulus tympanicus

apertura canaliculi cochleae

apertura canaliculi vestibuli

apertura externa canalis carotici

apertura interna canalis carotici

apertura nasalis posterior

apertura pelvis inferior

apertura pelvis superior

apertura piriformis

apertura sinus frontalis

apertura sinus sphenoidalis

apertura thoracis inferior

apertura thoracis superior

apex capitis fibulae

apex dentis

apex ossis sacralis

apex ossis sacri

apex partis petrosae

apex patellae

apophysis

arcus alveolaris

arcus anterior atlantis

arcus costalis

arcus posterior atlantis

arcus pubicus

arcus superciliaris

arcus vertebrae

arcus zygomaticus

area intercondylaris anterior

area intercondylaris posterior

asterion

atlas

axis

axis pelvis

B

basion

basis cranii

basis cranii externa

basis cranii interna

basis mandibulae

basis ossis metacarpi

basis ossis metatarsi

basis ossis sacri

basis patellae

basis phalangis

bregma

bulla ethmoidalis

C

calcaneus

calvaria

canales alveolares

canales diploici

canales incisivi

canales palatini minores

canaliculi caroticotympanici

canaliculus chordae tympani

canaliculus cochleae

canaliculus mastoideus

canaliculus tympanicus

canaliculus vestibuli

canalis arteriae vertebralis

canalis caroticus

canalis condylaris

canalis infraorbitalis

canalis mandibulae

canalis musculotubarius

canalis nasolacrimalis

canalis nervi facialis

canalis nervi hypoglossi

canalis nutricius

canalis nutriens

canalis opticus

canalis palatinus major

canalis palatovaginalis

canalis pterygoideus

canalis sacralis

canalis vertebralis

canalis vomerorostralis

canalis vomerovaginalis

capitulum humeri

caput costae

caput femoris

caput fibulae

caput humeri

caput mandibulae

caput ossis metacarpi

caput ossis metatarsi

caput phalangis

caput radii

caput tali

caput ulnae

cartilago costalis

cartilago epiphysialis

cavea thoracis

cavitas cranii

cavitas glenoidalis

cavitas medullaris

cavitas nasalis ossea

cavitas orbitalis

cavitas pelvis

cavitas thoracica

cavitas thoracis

cavitas tympani

cellulae ethmoidales anteriores

cellulae ethmoidales mediae

cellulae ethmoidales posteriores

centrum ossificationis

centrum primarium ossificationis

centrum secundarium ossificationis

choana

chondrocranium

circumferentia articularis

clavicula

clivus

coccyx

collum anatomicum

collum chirurgicum

collum costae

collum femoris

collum fibulae

collum mandibulae

collum radii

collum scapulae

collum tali

columna vertebralis

concha nasalis inferior

concha nasalis media

concha nasalis superior

concha nasalis suprema

concha sphenoidalis

condylus

condylus humeri

condylus lateralis

condylus mandibulae

condylus medialis

condylus occipitalis

conjugata anatomica

conjugata diagonalis

conjugata externa

conjugata mediana

conjugata recta

conjugata vera

cornu coccygeum

cornu majus

cornu minus

cornu sacrale

corpus

corpus claviculae

corpus costae

corpus femoris

corpus fibulae

corpus humeri

corpus mandibulae

corpus maxillae

corpus ossis hyoidei

corpus ossis ilii

corpus ossis ischii

corpus ossis metacarpi

corpus ossis metatarsi

corpus ossis pubis

corpus phalangis

corpus radii

corpus sterni

corpus tali

corpus tibiae

corpus ulnae

corpus vertebrae

costa

costa cervicalis

costa colli

costa lumbalis

costa prima

costa secunda

costae

costae fluctuantes

costae spuriae

costae verae

cranium

crista

crista capitis costae

crista choanalis vomeris

crista colli costae

crista conchalis

crista costae

crista ethmoidalis

crista frontalis

crista galli

crista iliaca

crista infratemporalis

crista intertrochanterica

crista lacrimalis anterior

crista lacrimalis posterior

crista medialis

crista musculi supinatoris

crista nasalis

crista obturatoria

crista occipitalis externa

crista occipitalis interna

crista palatina

crista pubica

crista sacralis lateralis

crista sacralis medialis

crista sacralis mediana

crista sphenoidalis

crista supracondylaris lateralis

crista supracondylaris medialis

crista supraepicondylaris lateralis

crista supraepicondylaris medialis

crista supramastoidea

crista suprastyloidea

crista temporalis

crista tuberculi majoris

crista tuberculi minoris

curvatura primaria

curvaturae secundariae

D

dens axis

desmocranium

diameter obliquus

diameter transversus

diaphysis

diploe

distantia intercristalis

distantia interspinosa

distantia intertrochanterica

dorsum sellae

E

eminentia

eminentia arcuata

eminentia cruciformis

eminentia frontalis

eminentia iliopubica

eminentia intercondylaris

eminentia maxillae

eminentia parietalis

endosteum

epicondylus

epicondylus lateralis

epicondylus medialis

epiphysis

epiphysis anularis

extremitas acromialis

extremitas sternalis

F

facies anterior

facies anterior partis petrosae

facies anterolateralis

facies anteromedialis

facies articularis

facies articularis acromialis

facies articularis anterior

facies articularis calcanea anterior

facies articularis calcanea media

facies articularis calcanea posterior

facies articularis capitis costae

facies articularis capitis fibulae

facies articularis carpalis

facies articularis clavicularis

facies articularis cuboidea

facies articularis fibularis

facies articularis inferior

facies articularis ligamenti calcaneonavicularis plantaris

facies articularis malleoli lateralis

facies articularis malleoli medialis

facies articularis navicularis

facies articularis partis calcaneonavicularis ligamenti bifurcati

facies articularis posterior

facies articularis sternalis

facies articularis superior

facies articularis talaris anterior

facies articularis talaris media

facies articularis talaris posterior

facies articularis tuberculi costae

facies auricularis

facies cerebralis

facies costalis

facies dorsalis

facies externa

facies glutea

facies inferior partis petrosae

facies infratemporalis

facies interna

facies intervertebralis

facies lateralis

facies lunata

facies malleolaris lateralis

facies malleolaris medialis

facies maxillaris

facies medialis

facies nasalis

facies orbitalis

facies palatina

facies patellaris

facies pelvica

facies poplitea

facies posterior

facies posterior partis petrosae

facies sacropelvica

facies superior

facies symphysialis

facies temporalis

femur

fibula

fissura orbitalis inferior

fissura orbitalis superior

fissura petrooccipitalis

fissura petrosquamosa

fissura petrotympanica

fissura pterygomaxillaris

fissura sphenopetrosa

fissura tympanomastoidea

fissura tympanosquamosa

fonticuli cranii

fonticulus anterior

fonticulus anterolateralis

fonticulus mastoideus

fonticulus posterior

fonticulus posterolateralis

fonticulus sphenoidalis

foramen caecum

foramen ethmoidale anterius

foramen ethmoidale posterius

foramen frontale

foramen infraorbitale

foramen intervertebrale

foramen jugulare

foramen lacerum

foramen magnum

foramen mandibulae

foramen mastoideum

foramen mentale

foramen nutricium

foramen obturatum

foramen ovale

foramen palatinum majus

foramen parietale

foramen petrosum

foramen rotundum

foramen sphenopalatinum

foramen spinosum

foramen stylomastoideum

foramen supraorbitale

foramen transversarium

foramen venosum

foramen vertebrale

foramen zygomaticofaciale

foramen zygomaticoorbitale

foramen zygomaticotemporale

foramina alveolaria

foramina cribrosa

foramina incisiva

foramina intervertebralia

foramina nasalia

foramina palatina minora

foramina sacralia anteriora

foramina sacralia posteriora

fossa

fossa acetabuli

fossa canina

fossa cerebellaris

fossa cerebralis

fossa condylaris

fossa coronoidea

fossa cranii anterior

fossa cranii media

fossa cranii posterior

fossa digastrica

fossa glandulae lacrimalis

fossa hypophysialis

fossa iliaca

fossa incisiva

fossa infraspinata

fossa infratemporalis

fossa intercondylaris

fossa jugularis

fossa malleoli lateralis

fossa mandibularis

fossa olecrani

fossa pterygoidea

fossa pterygopalatina

fossa radialis

fossa retromolaris

fossa sacci lacrimalis

fossa scaphoidea

fossa subarcuata

fossa subscapularis

fossa supraspinata

fossa temporalis

fossa trochanterica

fossula petrosa

fovea articularis

fovea capitis femoris

fovea costalis inferior

fovea costalis processus transversi

fovea costalis superior

fovea dentis

fovea pterygoidea

fovea sublingualis

fovea submandibularis

fovea trochlearis

foveola suprameatalis

foveola suprameatica

foveolae granulares

frons

G

geniculum canalis nervi facialis

glabella

gonion

H

hamulus lacrimalis

hamulus ossis hamati

hamulus pterygoideus

hiatus canalis nervi petrosi majoris

hiatus canalis nervi petrosi minoris

hiatus maxillaris

hiatus sacralis

hiatus semilunaris

humerus

I

ilium

impressio ligamenti costoclavicularis

impressio trigeminalis

impressiones digitatae

impressiones gyrorum

incisura

incisura acetabuli

incisura clavicularis

incisura ethmoidalis

incisura fibularis

incisura frontalis

incisura ischiadica major

incisura ischiadica minor

incisura jugularis

incisura lacrimalis

incisura mandibulae

incisura mastoidea

incisura nasalis

incisura parietalis

incisura pterygoidea

incisura radialis

incisura scapulae

incisura sphenopalatina

incisura supraorbitalis

incisura trochlearis

incisura tympanica

incisura ulnaris

incisura vertebralis inferior

incisura vertebralis superior

incisurae costales

inclinatio pelvis

infundibulum ethmoidale

inion

ischium

J

juga alveolaria

juga cerebralia

jugum sphenoidale

K

kyphosis sacralis

kyphosis thoracica

L

labium externum

labium internum

labium laterale

labium mediale

labyrinthus ethmoidalis

lambda

lamina arcus vertebrae

lamina cribrosa

lamina epiphysialis

lamina externa

lamina horizontalis

lamina interna

lamina lateralis

lamina medialis

lamina orbitalis

lamina perpendicularis

limbus acetabuli

limbus sphenoidalis

linea

linea arcuata

linea aspera

linea epiphysialis

linea glutea anterior

linea glutea inferior

linea glutea posterior

linea intercondylaris

linea intermedia

linea intertrochanterica

linea musculi solei

linea mylohyoidea

linea nuchalis inferior

linea nuchalis superior

linea nuchalis suprema

linea obliqua

linea pectinea

linea supracondylaris lateralis

linea supracondylaris medialis

linea temporalis

linea temporalis inferior

linea temporalis superior

linea terminalis

linea trapezoidea

lineae transversae

lingula mandibulae

lingula sphenoidalis

lordosis cervicis

lordosis colli

lordosis lumbalis

M

malleolus lateralis

malleolus medialis

mandibula

manubrium sterni

margo acetabuli

margo anterior

margo frontalis

margo infraorbitalis

margo interosseus

margo lacrimalis

margo lambdoideus

margo lateralis

margo mastoideus

margo medialis

margo nasalis

margo occipitalis

margo orbitalis

margo parietalis

margo posterior

margo posterior partis petrosae

margo sagittalis

margo sphenoidalis

margo squamosus

margo superior

margo superior partis petrosae

margo supraorbitalis

margo zygomaticus

massa lateralis atlantis

maxilla

meatus acusticus externus

meatus acusticus internus

meatus nasi communis

meatus nasi inferior

meatus nasi medius

meatus nasi superior

meatus nasopharyngeus

medulla ossium flava

medulla ossium rubra

metaphysis

N

nasion

neurocranium

norma basalis

norma facialis

norma frontalis

norma inferior

norma lateralis

norma occipitalis

norma superior

norma verticalis

O

occiput

olecranon

opisthion

orbita

os breve

os capitatum

os centrale

os coccygis

os coxae

os cuboideum

os cuneiforme intermedium

os cuneiforme laterale

os cuneiforme mediale

os ethmoidale

os femoris

os frontale

os hamatum

os hyoideum

os ilium

os incisivum

os interparietale

os irregulare

os ischii

os lacrimale

os longum

os lunatum

os nasale

os naviculare

os occipitale

os palatinum

os parietale

os pisiforme

os planum

os pneumaticum

os pubis

os sacrum

os scaphoideum

os sesamoideum

os sphenoidale

os suturale

os temporale

os trapezium

os trapezoideum

os trigonum

os triquetrum

os zygomaticum

ossa

ossa carpalia

ossa carpi

ossa cinguli membri inferioris

ossa cinguli membri superioris

ossa cinguli pectoralis

ossa cinguli pelvici

ossa cranii

ossa digitorum

ossa manus

ossa membri inferioris

ossa membri inferioris liberi

ossa membri superioris

ossa membri superioris liberi

ossa metacarpalia

ossa metacarpi

ossa metatarsalia

ossa metatarsi

ossa partis liberae membri inferioris

ossa partis liberae membri superioris

ossa pedis

ossa sesamoidea

ossa suprasternalia

ossa tarsalia

ossa tarsi

ossicula auditoria

ossicula auditus

ostium canalis nasolacrimalis

P

palatum osseum

paries inferior

paries lateralis

paries medialis

paries superior

pars alveolaris

pars basilaris

pars cartilaginea

pars cuneiformis vomeris

pars lateralis

pars membranacea

pars nasalis

pars orbitalis

pars ossea

pars petrosa

pars squamosa

pars tympanica

patella

pecten ossis pubis

pediculus arcus vertebrae

pelvis

pelvis major

pelvis minor

perichondrium

pericranium

periosteum

periosteum externum cranii

phalanges

phalanx distalis

phalanx media

phalanx proximalis

planum occipitale

porus acusticus externus

porus acusticus internus

premaxilla

processus

processus accessorius

processus alveolaris

processus articularis inferior

processus articularis superior

processus calcaneus

processus clinoideus anterior

processus clinoideus medius

processus clinoideus posterior

processus condylaris

processus coracoideus

processus coronoideus

processus costalis

processus costiformis

processus ethmoidalis

processus frontalis

processus intrajugularis

processus jugularis

processus lacrimalis

processus lateralis tali

processus lateralis tuberis calcanei

processus mammillaris

processus mastoideus

processus maxillaris

processus medialis tuberis calcanei

processus orbitalis

processus palatinus

processus paramastoideus

processus posterior tali

processus pterygoideus

processus pterygospinosus

processus pyramidalis

processus sphenoidalis

processus spinosus

processus styloideus

processus styloideus ossis metacarpi tertii

processus styloideus radii

processus styloideus ulnae

processus supracondylaris

processus temporalis

processus transversus

processus uncinatus

processus uncinatus vertebrae thoracicae primae

processus vaginalis

processus xiphoideus

processus zygomaticus

promontorium

protuberantia mentalis

protuberantia occipitalis externa

protuberantia occipitalis interna

pterion

pubis

R

radius

ramus inferior ossis pubis

ramus ischiopubicus

ramus mandibulae

ramus ossis ischii

ramus superior ossis pubis

recessus sphenoethmoidalis

rostrum sphenoidale

S

scapula

scoliosis

sella turcica

semicanalis musculi tensoris tympani

semicanalis tubae auditivae

semicanalis tubae auditoriae

septa interalveolaria

septa interradicularia

septum canalis musculotubarii

septum nasi osseum

septum sinuum frontalium

septum sinuum sphenoidalium

sinus frontalis

sinus maxillaris

sinus sphenoidalis

sinus tarsi

skeleton appendiculare

skeleton axiale

skeleton thoracis

spatium intercostale

spina geni inferior

spina geni superior

spina iliaca anterior inferior

spina iliaca anterior superior

spina iliaca posterior inferior

spina iliaca posterior superior

spina ischiadica

spina mentalis inferior

spina mentalis superior

spina nasalis

spina nasalis anterior

spina nasalis posterior

spina ossis sphenoidalis

spina scapulae

spina suprameatalis

spina suprameatica

spina trochlearis

spina tympanica major

spina tympanica minor

spinae palatinae

squama frontalis

squama occipitalis

sternum

substantia compacta

substantia corticalis

substantia spongiosa

substantia trabecularis

sulci arteriosi

sulci palatini

sulci tendinum musculorum extensorum

sulci venosi

sulcus

sulcus arteriae meningeae mediae

sulcus arteriae occipitalis

sulcus arteriae subclaviae

sulcus arteriae temporalis mediae

sulcus arteriae vertebralis

sulcus calcanei

sulcus caroticus

sulcus carpi

sulcus costae

sulcus ethmoidalis

sulcus hamuli pterygoidei

sulcus infraorbitalis

sulcus intertubercularis

sulcus lacrimalis

sulcus malleolaris

sulcus musculi subclavii

sulcus mylohyoideus

sulcus nervi petrosi majoris

sulcus nervi petrosi minoris

sulcus nervi radialis

sulcus nervi spinalis

sulcus nervi ulnaris

sulcus obturatorius

sulcus palatinus major

sulcus palatovaginalis

sulcus popliteus

sulcus prechiasmaticus

sulcus pulmonalis

sulcus sinus marginalis

sulcus sinus occipitalis

sulcus sinus petrosi inferioris

sulcus sinus petrosi superioris

sulcus sinus sagittalis superioris

sulcus sinus sigmoidei

sulcus sinus transversi

sulcus supraacetabularis

sulcus tali

sulcus tendinis musculi fibularis longi

sulcus tendinis musculi longi flexoris hallucis

sulcus tendinis musculi peronei longi

sulcus tubae auditivae

sulcus tubae auditoriae

sulcus tympanicus

sulcus venae subclaviae

sulcus vomeris

sulcus vomerovaginalis

sustentaculum tali

sutura frontalis persistens

sutura incisiva

sutura infraorbitalis

sutura metopica

sutura zygomaticomaxillaris

symphysis mandibulae

systema skeletale

systema skeletale membri inferioris

T

talus

tegmen tympani

tibia

torus mandibularis

torus palatinus

trigonum retromolare

trochanter major

trochanter minor

trochanter tertius

trochlea fibularis

trochlea humeri

trochlea peronealis

trochlea phalangis

trochlea tali

tuber

tuber calcanei

tuber frontale

tuber ischiadicum

tuber maxillae

tuber parietale

tuberculum

tuberculum adductorium

tuberculum anterius

tuberculum articulare

tuberculum calcanei

tuberculum caroticum

tuberculum conoideum

tuberculum costae

tuberculum deltoideum

tuberculum dorsale

tuberculum iliacum

tuberculum infraglenoidale

tuberculum intercondylare laterale

tuberculum intercondylare mediale

tuberculum jugulare

tuberculum laterale

tuberculum majus

tuberculum marginale

tuberculum mediale

tuberculum mentale

tuberculum minus

tuberculum musculi scaleni anterioris

tuberculum obturatorium anterius

tuberculum obturatorium posterius

tuberculum orbitale

tuberculum ossis scaphoidei

tuberculum ossis trapezii

tuberculum pharyngeum

tuberculum posterius

tuberculum pubicum

tuberculum quadratum

tuberculum sellae

tuberculum supraglenoidale

tuberositas

tuberositas deltoidea

tuberositas glutea

tuberositas iliaca

tuberositas ligamenti coracoclavicularis

tuberositas masseterica

tuberositas musculi serrati anterioris

tuberositas ossis cuboidei

tuberositas ossis metatarsi primi

tuberositas ossis metatarsi quinti

tuberositas ossis navicularis

tuberositas ossis sacri

tuberositas phalangis distalis

tuberositas pronatoria

tuberositas pterygoidea

tuberositas radii

tuberositas tibiae

tuberositas ulnae

U

ulna

uncus corporis

uncus corporis vertebrae thoracicae primae

V

vagina processus styloidei

vertebra

vertebra prominens

vertebrae cervicales

vertebrae lumbales

vertebrae thoracicae

vertex

viscerocranium

vomer

Z

zygapophysis inferior

zygapophysis superior

Geraadpleegde literatuur/websites

Terminologia Anatomica 1998, online versie

Wijziging/verzoek doorgeven

Als u een suggestie hebt voor een toevoeging aan deze lijst, of als u onverhoopt toch een foutje hebt ontdekt, of als u een idee hebt voor een nieuwe lijst, laat het me dan weten via info@jurisdicta.nl.