Lijst hart en vaten in het Latijn

Lijst hart en vaten in het Latijn

Zoekt u de schrijfwijze van een bepaald onderdeel uit het hart en vaatstelsel in het Latijn?

Hieronder vindt u een lijst van alle Latijnse benamingen van het hart en vaatstelsel op alfabetische volgorde (overgenomen uit de Terminologia Anatomica).

Kopieer de tekst door op het kopieer-icoon naast de term te klikken en plak de term daarna eenvoudig in uw eigen tekst. Zo weet u zeker dat u geen typfout maakt.

Wellicht ook interessant:

A

anastomosis arteriolovenularis

anastomosis arteriovenosa

anulus fibrosus dexter

anulus fibrosus sinister

aorta

aorta abdominalis

aorta ascendens

aorta descendens

aorta thoracica

apex cordis

arcus aortae

arcus ductus thoracici

arcus marginalis coli

arcus palmaris profundus

arcus palmaris superficialis

arcus palpebralis inferior

arcus palpebralis superior

arcus plantaris profundus

arcus plantaris superficialis

arcus venae azygos

arcus venosus dorsalis pedis

arcus venosus jugularis

arcus venosus palmaris profundus

arcus venosus palmaris superficialis

arcus venosus plantaris

arteria

arteria alveolaris inferior

arteria alveolaris superior posterior

arteria angularis

arteria appendicularis

arteria arcuata

arteria ascendens

arteria auricularis posterior

arteria auricularis profunda

arteria axillaris

arteria azygos vaginae

arteria basilaris

arteria brachialis

arteria brachialis superficialis

arteria buccalis

arteria bulbi penis

arteria bulbi vestibuli

arteria caecalis anterior

arteria caecalis posterior

arteria callosa mediana

arteria callosomarginalis

arteria canalis pterygoidei

arteria carotis communis

arteria carotis externa

arteria carotis interna

arteria caudae pancreatis

arteria centralis retinae

arteria cerebri anterior

arteria cerebri media

arteria cerebri posterior

arteria cervicalis ascendens

arteria cervicalis profunda

arteria choroidea anterior

arteria circumflexa humeri anterior

arteria circumflexa humeri posterior

arteria circumflexa ilium profunda

arteria circumflexa ilium superficialis

arteria circumflexa lateralis femoris

arteria circumflexa medialis femoris

arteria circumflexa scapulae

arteria colica dextra

arteria colica media

arteria colica sinistra

arteria collateralis media

arteria collateralis radialis

arteria collateralis ulnaris inferior

arteria collateralis ulnaris superior

arteria collicularis

arteria comitans nervi ischiadici

arteria comitans nervi mediani

arteria commissuralis mediana

arteria communicans anterior

arteria communicans posterior

arteria coronaria dextra

arteria coronaria sinistra

arteria cremasterica

arteria cystica

arteria descendens genus

arteria dorsalis clitoridis

arteria dorsalis nasi

arteria dorsalis pedis

arteria dorsalis penis

arteria dorsalis scapulae

arteria ductus deferentis

arteria epigastrica inferior

arteria epigastrica superficialis

arteria epigastrica superior

arteria ethmoidalis anterior

arteria ethmoidalis posterior

arteria facialis

arteria femoralis

arteria fibularis

arteria flexurae dextrae

arteria frontobasalis lateralis

arteria frontobasalis medialis

arteria gastrica dextra

arteria gastrica posterior

arteria gastrica sinistra

arteria gastroduodenalis

arteria gastroomentalis dextra

arteria gastroomentalis sinistra

arteria glutea inferior

arteria glutea superior

arteria hepatica communis

arteria hepatica propria

arteria hypophysialis inferior

arteria hypophysialis superior

arteria ileocolica

arteria iliaca communis

arteria iliaca externa

arteria iliaca interna

arteria iliolumbalis

arteria inferior anterior cerebelli

arteria inferior lateralis genus

arteria inferior medialis genus

arteria inferior posterior cerebelli

arteria infraorbitalis

arteria intercostalis posterior prima

arteria intercostalis posterior secunda

arteria intercostalis suprema

arteria interossea anterior

arteria interossea communis

arteria interossea posterior

arteria interossea recurrens

arteria juxtacolica

arteria labialis inferior

arteria labialis superior

arteria labyrinthi

arteria lacrimalis

arteria laryngea inferior

arteria laryngea superior

arteria lienalis

arteria ligamenti teretis uteri

arteria lingualis

arteria lingularis

arteria lingularis inferior

arteria lingularis superior

arteria lobaris media

arteria lobi caudati

arteria malleolaris anterior lateralis

arteria malleolaris anterior medialis

arteria marginalis coli

arteria masseterica

arteria maxillaris

arteria media genus

arteria medullaris segmentalis

arteria meningea media

arteria meningea posterior

arteria mesenterica inferior

arteria mesenterica superior

arteria musculophrenica

arteria nutricia

arteria nutricia fibulae

arteria nutricia radii

arteria nutricia tibiae

arteria nutricia ulnae

arteria nutriens

arteria nutriens fibulae

arteria nutriens radii

arteria nutriens tibiae

arteria nutriens ulnae

arteria obturatoria

arteria obturatoria accessoria

arteria occipitalis

arteria occipitalis lateralis

arteria occipitalis medialis

arteria ophthalmica

arteria orbitofrontalis lateralis

arteria orbitofrontalis medialis

arteria ovarica

arteria palatina ascendens

arteria palatina descendens

arteria palatina major

arteria pancreatica dorsalis

arteria pancreatica inferior

arteria pancreatica magna

arteria pancreaticoduodenalis inferior

arteria pancreaticoduodenalis superior anterior

arteria pancreaticoduodenalis superior posterior

arteria parietalis anterior

arteria parietalis posterior

arteria pericallosa

arteria pericardiacophrenica

arteria perinealis

arteria peronea

arteria pharyngea ascendens

arteria phrenica inferior

arteria plantaris lateralis

arteria plantaris medialis

arteria plantaris profunda

arteria polaris frontalis

arteria polaris temporalis

arteria poplitea

arteria prefrontalis

arteria prepancreatica

arteria princeps pollicis

arteria profunda brachii

arteria profunda clitoridis

arteria profunda femoris

arteria profunda linguae

arteria profunda penis

arteria pterygomeningea

arteria pudenda externa profunda

arteria pudenda externa superficialis

arteria pudenda interna

arteria pulmonalis dextra

arteria pulmonalis sinistra

arteria quadrigeminalis

arteria radialis

arteria radialis indicis

arteria radicularis anterior

arteria radicularis posterior

arteria rectalis inferior

arteria rectalis media

arteria rectalis superior

arteria recurrens radialis

arteria recurrens tibialis anterior

arteria recurrens tibialis posterior

arteria recurrens ulnaris

arteria renalis

arteria sacralis mediana

arteria segmentalis anterior

arteria segmentalis apicalis

arteria segmentalis basalis anterior

arteria segmentalis basalis lateralis

arteria segmentalis basalis medialis

arteria segmentalis basalis posterior

arteria segmentalis lateralis

arteria segmentalis medialis

arteria segmentalis posterior

arteria segmentalis superior

arteria segmenti anterioris

arteria segmenti anterioris inferioris

arteria segmenti anterioris superioris

arteria segmenti inferioris

arteria segmenti lateralis

arteria segmenti medialis

arteria segmenti posterioris

arteria segmenti superioris

arteria sphenopalatina

arteria spinalis anterior

arteria spinalis posterior

arteria splenica

arteria striata medialis distalis

arteria stylomastoidea

arteria subclavia

arteria subcostalis

arteria sublingualis

arteria submentalis

arteria subscapularis

arteria sulci centralis

arteria sulci postcentralis

arteria sulci precentralis

arteria superior cerebelli

arteria superior lateralis genus

arteria superior medialis genus

arteria suprachiasmatica

arteria supraduodenalis

arteria supraoptica

arteria supraorbitalis

arteria suprarenalis inferior

arteria suprarenalis media

arteria suprascapularis

arteria supratrochlearis

arteria tarsalis lateralis

arteria temporalis anterior

arteria temporalis media

arteria temporalis profunda anterior

arteria temporalis profunda posterior

arteria temporalis superficialis

arteria testicularis

arteria thalami perforans

arteria thalamogeniculata

arteria thalamotuberalis

arteria thoracica interna

arteria thoracica lateralis

arteria thoracica superior

arteria thoracoacromialis

arteria thoracodorsalis

arteria thyroidea ima

arteria thyroidea inferior

arteria thyroidea superior

arteria tibialis anterior

arteria tibialis posterior

arteria transversa cervicis

arteria transversa colli

arteria transversa faciei

arteria tympanica anterior

arteria tympanica inferior

arteria tympanica posterior

arteria tympanica superior

arteria ulnaris

arteria umbilicalis

arteria uncalis

arteria urethralis

arteria uterina

arteria vaginalis

arteria vermis superior

arteria vertebralis

arteria vesicalis inferior

arteria zygomaticoorbitalis

arteriae

arteriae alveolares superiores anteriores

arteriae caroticotympanicae

arteriae centrales anterolaterales

arteriae centrales anteromediales

arteriae centrales posterolaterales

arteriae centrales posteromediales

arteriae ciliares anteriores

arteriae ciliares posteriores breves

arteriae ciliares posteriores longae

arteriae circumferentiales breves

arteriae conjunctivales anteriores

arteriae conjunctivales posteriores

arteriae digitales dorsales

arteriae digitales palmares communes

arteriae digitales palmares propriae

arteriae digitales plantares communes

arteriae digitales plantares propriae

arteriae encephali

arteriae episclerales

arteriae gastricae breves

arteriae ileales

arteriae insulares

arteriae intercostales posteriores

arteriae jejunales

arteriae lobares inferiores

arteriae lobares superiores

arteriae lumbales

arteriae lumbales imae

arteriae mammillares

arteriae membri inferioris

arteriae membri superioris

arteriae mesencephalicae

arteriae metacarpales dorsales

arteriae metacarpales palmares

arteriae metatarsales dorsales

arteriae metatarsales plantares

arteriae musculares

arteriae nasales posteriores laterales

arteriae nutriciae femoris

arteriae nutriciae humeri

arteriae nutrientes femoris

arteriae nutrientes humeri

arteriae palatinae minores

arteriae palpebrales laterales

arteriae palpebrales mediales

arteriae perforantes

arteriae perforantes anteriores

arteriae perforantes penis

arteriae phrenicae superiores

arteriae pontis

arteriae preopticae

arteriae retroduodenales

arteriae sacrales laterales

arteriae sigmoideae

arteriae striatae mediales proximales

arteriae suprarenales superiores

arteriae surales

arteriae tarsales mediales

arteriae tuberis cinerei

arteriae vesicales superiores

arteriola

atrium cordis

atrium dextrum

atrium sinistrum

auricula atrii

auricula dextra

auricula sinistra

B

basis cordis

bifurcatio aortae

bifurcatio carotidis

bifurcatio trunci pulmonalis

bulbus aortae

bulbus inferior venae jugularis

bulbus superior venae jugularis

C

chorda arteria umbilicalis

chordae tendineae

chordae tendineae falsae

chordae tendineae spuriae

circulus arteriosus

circulus arteriosus cerebri

circulus vasculosus

cisterna

cisterna chyli

commissurae valvularum semilunarium

complexus stimulans cordis

confluens sinuum

conus arteriosus

cor

corpora paraaortica

crista supravalvularis

crista supraventricularis

crista terminalis

crus dextrum

crus sinistrum

cuspides commissurales

cuspis

cuspis anterior

cuspis posterior

cuspis septalis

D

ductus arteriosus persistens

ductus lymphaticus dexter

ductus thoracicus

ductus thoracicus dexter

E

endocardium

epicardium

F

facies anterior

facies diaphragmatica

facies inferior

facies pulmonalis dextra

facies pulmonalis sinistra

facies sternocostalis

fasciculus atrioventricularis

foramen ovale cordis

foramina venarum minimarum

fossa ovalis

G

glomera aortica

glomus caroticum

glomus coccygeum

glomus jugulare

H

haema

I

incisura apicis cordis

isthmus aortae

L

lacunae laterales

lamina parietalis

lamina visceralis

ligamenta sternopericardiaca

ligamentum arteriosum

ligamentum venae cavae sinistrae

limbus fossae ovalis

lunulae valvularum semilunarium

lympha

M

margo dexter

membrana bronchopericardiaca

musculi papillares

musculi pectinati

musculus papillaris anterior

musculus papillaris posterior

musculus papillaris septalis

myocardium

N

nodi lymphoidei regionales

noduli valvularum semilunarium

nodus atrioventricularis

nodus sinuatrialis

O

ostia venarum pulmonalium

ostium aortae

ostium atrioventriculare dextrum

ostium atrioventriculare sinistrum

ostium sinus coronarii

ostium trunci pulmonalis

ostium venae cavae inferioris

ostium venae cavae superioris

P

pars abdominalis

pars abdominalis aortae

pars ascendens aortae

pars atlantica

pars basalis

pars cavernosa

pars cerebralis

pars cervicalis

pars colli

pars descendens aortae

pars extraocularis

pars horizontalis

pars inferior

pars infralobaris

pars insularis

pars intersegmentalis

pars intracranialis

pars intralobaris

pars intraocularis arteriae centralis retinae

pars intraocularis venae centralis retinae

pars intrasegmentalis

pars lateralis

pars medialis

pars membranacea

pars muscularis

pars occlusa

pars patens

pars petrosa

pars postcommunicalis

pars precommunicalis

pars prevertebralis

pars sphenoidalis

pars superior

pars thoracica

pars thoracica aortae

pars transversa

pars transversaria

pars umbilicalis

pericardium

pericardium fibrosum

pericardium serosum

plexus basilaris

plexus lymphaticus

plexus lymphaticus axillaris

plexus pampiniformis

plexus pharyngeus

plexus pterygoideus

plexus thyroideus impar

plexus vasculosus

plexus venosus

plexus venosus areolaris

plexus venosus canalis nervi hypoglossi

plexus venosus caroticus internus

plexus venosus foraminis ovalis

plexus venosus prostaticus

plexus venosus rectalis

plexus venosus sacralis

plexus venosus suboccipitalis

plexus venosus uterinus

plexus venosus vaginalis

plexus venosus vertebralis externus anterior

plexus venosus vertebralis externus posterior

plexus venosus vertebralis internus anterior

plexus venosus vertebralis internus posterior

plexus venosus vesicalis

plica venae cavae sinistrae

R

rami anteriores

rami articulares

rami atriales

rami atrioventriculares

rami auriculares anteriores

rami bronchiales

rami calcanei

rami capsulares

rami caudae nuclei caudati

rami chiasmatici

rami choroidei posteriores laterales

rami choroidei posteriores mediales

rami choroidei ventriculi lateralis

rami choroidei ventriculi tertii

rami clivales

rami corporis amygdaloidei

rami corporis geniculati lateralis

rami corticales inferiores

rami corticales superiores

rami cruris cerebri

rami cruris posterioris capsulae internae

rami dentales

rami distales laterales striati

rami dorsales

rami dorsales linguae

rami duodenales

rami epididymales

rami ganglionares trigeminales

rami gastrici

rami genus capsulae internae

rami glandulares

rami globi pallidi

rami helicini

rami hippocampi

rami inguinales

rami intercostales anteriores

rami interventriculares septales

rami labiales anteriores

rami labiales posteriores

rami laterales

rami lienales

rami lobi caudati

rami malleolares laterales

rami malleolares mediales

rami mammarii laterales

rami mammarii mediales

rami mastoidei

rami mediales

rami mediastinales

rami medullares laterales

rami medullares mediales

rami meningei

rami musculares

rami nasales anteriores laterales

rami nervorum

rami nuclei rubri

rami nucleorum hypothalami

rami nucleorum thalami

rami occipitales

rami oesophageales

rami omentales

rami pancreatici

rami paracentrales

rami parietooccipitales

rami parotidei

rami partis retrolentiformis capsulae internae

rami pectorales

rami pedunculares

rami perforantes

rami pericardiaci

rami peridentales

rami pharyngeales

rami posteriores

rami precuneales

rami prostatici

rami proximales laterales striati

rami pterygoidei

rami radiculares

rami sacrales laterales

rami scrotales anteriores

rami scrotales posteriores

rami septales anteriores

rami septales posteriores

rami spinales

rami splenici

rami sternales

rami sternocleidomastoidei

rami subendocardiales

rami subscapulares

rami substantiae nigrae

rami substantiae perforatae anterioris

rami temporales anteriores

rami temporales intermedii

rami temporales medii

rami temporales posteriores

rami terminales inferiores

rami terminales superiores

rami thymici

rami tracheales

rami tractus optici

rami tubarii

rami tuberis cinerei

rami uncales

rami ureterici

rami vaginales

ramus accessorius

ramus acetabularis

ramus acromialis

ramus anastomoticus lacrimalis

ramus anastomoticus mediomeningeus

ramus anterior

ramus apicalis

ramus apicoposterior

ramus ascendens

ramus atrialis anastomoticus

ramus atrialis intermedius

ramus auricularis

ramus basalis anterior

ramus basalis tentorii

ramus calcarinus

ramus carpalis dorsalis

ramus carpalis palmaris

ramus chiasmaticus

ramus choroideus ventriculi quarti

ramus cingularis

ramus circumflexus

ramus circumflexus fibularis

ramus circumflexus peronealis

ramus clavicularis

ramus colicus

ramus collateralis

ramus communicans

ramus coni arteriosi

ramus costalis lateralis

ramus cricothyroideus

ramus cutaneus lateralis

ramus cutaneus medialis

ramus deltoideus

ramus descendens

ramus dexter

ramus diploicus

ramus dorsalis

ramus dorsalis corporis callosi

ramus frontalis

ramus frontalis anteromedialis

ramus frontalis intermediomedialis

ramus frontalis posteromedialis

ramus glandularis anterior

ramus glandularis lateralis

ramus glandularis posterior

ramus gyri angularis

ramus hypothalamicus

ramus ilealis

ramus iliacus

ramus inferior

ramus infrahyoideus

ramus intermedius

ramus interventricularis anterior

ramus interventricularis posterior

ramus lateralis

ramus lateralis nasi

ramus lingularis

ramus lobi medii

ramus lumbalis

ramus marginalis dexter

ramus marginalis sinister

ramus marginalis tentorii

ramus mastoideus

ramus medialis

ramus meningeus

ramus meningeus anterior

ramus meningeus recurrens

ramus mentalis

ramus mylohyoideus

ramus nervi oculomotorii

ramus nodi atrioventricularis

ramus nodi sinuatrialis

ramus obturatorius

ramus occipitalis

ramus occipitotemporalis

ramus orbitalis

ramus ovaricus

ramus palmaris profundus

ramus palmaris superficialis

ramus parietalis

ramus parietooccipitalis

ramus parotideus

ramus perforans

ramus petrosus

ramus pharyngeus

ramus postcentralis

ramus posterior

ramus posterior ventriculi sinistri

ramus posterolateralis dexter

ramus prelaminaris

ramus profundus

ramus pubicus

ramus saphenus

ramus septi nasi

ramus sinister

ramus sinus cavernosi

ramus spinalis

ramus stapedius

ramus sternocleidomastoideus

ramus superficialis

ramus superior

ramus suprahyoideus

ramus temporalis anterior

ramus temporalis medius

ramus temporalis posterior

ramus temporooccipitalis

ramus tonsillae cerebelli

ramus tonsillaris

ramus transversus

ramus tubarius

rete acromiale

rete arteriosum

rete articulare cubiti

rete articulare genus

rete calcaneum

rete carpale dorsale

rete lymphocapillare

rete malleolare laterale

rete malleolare mediale

rete mirabile

rete patellare

rete vasculosum articulare

rete venosum

rete venosum dorsale manus

rete venosum dorsale pedis

rete venosum plantare

S

sanguis

segmentum A1

segmentum A2

segmentum M1

segmentum M2

segmentum P1

segmentum P2

septum atrioventriculare

septum interatriale

septum interventriculare

sinus aortae

sinus caroticus

sinus cavernosus

sinus coronarius

sinus durae matris

sinus intercavernosus anterior

sinus intercavernosus posterior

sinus marginalis

sinus obliquus pericardii

sinus occipitalis

sinus petrosquamosus

sinus petrosus inferior

sinus petrosus superior

sinus rectus

sinus sagittalis inferior

sinus sagittalis superior

sinus sigmoideus

sinus sphenoparietalis

sinus transversus

sinus transversus pericardii

sinus trunci pulmonalis

sinus venarum cavarum

sinus venosus

sinus venosus sclerae

siphon caroticus

sulcus coronarius

sulcus interventricularis anterior

sulcus interventricularis posterior

sulcus terminalis cordis

systema cardiovasculare

systema conducens cordis

T

tela subserosa

tendo infundibuli

tendo valvulae venae cavae inferioris

trabecula septomarginalis

trabeculae carneae

trigonum fibrosum dextrum

trigonum fibrosum sinistrum

trigonum nodi sinuatrialis

trunci et ductus lymphatici

trunci intestinales

truncus brachiocephalicus

truncus bronchomediastinalis

truncus coeliacus

truncus costocervicalis

truncus jugularis

truncus linguofacialis

truncus lumbalis

truncus pulmonalis

truncus subclavius

truncus thyrocervicalis

tuberculum intervenosum

tunica externa

tunica intima

tunica media

tunica serosa

V

valva

valva aortae

valva atrioventricularis dextra

valva atrioventricularis sinistra

valva mitralis

valva tricuspidalis

valva trunci pulmonalis

valvula

valvula coronaria dextra

valvula coronaria sinistra

valvula foraminis ovalis

valvula lymphatica

valvula non coronaria

valvula semilunaris anterior

valvula semilunaris dextra

valvula semilunaris posterior

valvula semilunaris sinistra

valvula sinus coronarii

valvula venae cavae inferioris

valvula venosa

vas anastomoticum

vas capillare

vas collaterale

vas lymphaticum

vas lymphaticum profundum

vas lymphaticum superficiale

vas lymphocapillare

vas sanguineum

vas sinusoideum

vasa nervorum

vasa vasorum

vena

vena anastomotica inferior

vena anastomotica superior

vena angularis

vena anterior

vena anterior septi pellucidi

vena anterolateralis pontis

vena apicalis

vena apicoposterior

vena appendicularis

vena aqueductus cochleae

vena auricularis posterior

vena axillaris

vena azygos

vena basalis

vena basalis anterior

vena basalis communis

vena basalis inferior

vena basalis superior

vena basilica

vena basilica antebrachii

vena brachiocephalica

vena bulbi penis

vena bulbi vestibuli

vena canalis pterygoidei

vena cardiaca magna

vena cardiaca media

vena cardiaca parva

vena cava inferior

vena cava superior

vena centralis retinae

vena cephalica

vena cephalica accessoria

vena cephalica antebrachii

vena cervicalis profunda

vena choroidea inferior

vena choroidea superior

vena circumflexa humeri anterior

vena circumflexa humeri posterior

vena circumflexa ilium profunda

vena circumflexa ilium superficialis

vena circumflexa scapulae

vena cisternae cerebellomedullaris

vena colica dextra

vena colica media

vena colica sinistra

vena colli profunda

vena comitans

vena comitans nervi hypoglossi

vena cordis magna

vena cordis media

vena cordis parva

vena cutanea

vena cystica

vena diploica frontalis

vena diploica occipitalis

vena diploica temporalis anterior

vena diploica temporalis posterior

vena dorsalis

vena dorsalis corporis callosi

vena dorsalis profunda clitoridis

vena dorsalis profunda penis

vena emissaria

vena emissaria condylaris

vena emissaria mastoidea

vena emissaria occipitalis

vena emissaria parietalis

vena epigastrica inferior

vena epigastrica superficialis

vena facialis

vena femoralis

vena gastrica dextra

vena gastrica sinistra

vena gastroepiploica dextra

vena gastroepiploica sinistra

vena gastroomentalis dextra

vena gastroomentalis sinistra

vena gyri olfactorii

vena hemiazygos

vena hemiazygos accessoria

vena hepatica dextra

vena hepatica intermedia

vena hepatica sinistra

vena ileocolica

vena iliaca communis

vena iliaca externa

vena iliaca interna

vena iliolumbalis

vena inferior vermis

vena intercollicularis

vena intercostalis superior dextra

vena intercostalis superior sinistra

vena intercostalis suprema

vena interventricularis anterior

vena interventricularis posterior

vena intervertebralis

vena jugularis anterior

vena jugularis externa

vena jugularis interna

vena labialis superior

vena lacrimalis

vena laryngea inferior

vena laryngea superior

vena lateralis pontis

vena lateralis ventriculi lateralis

vena lienalis

vena lingualis

vena lingularis

vena lobi medii

vena lumbalis ascendens

vena magna cerebri

vena marginalis dextra

vena marginalis lateralis

vena marginalis medialis

vena marginalis sinistra

vena media profunda cerebri

vena media superficialis cerebri

vena medialis ventriculi lateralis

vena mediana antebrachii

vena mediana cubiti

vena medullaris anterolateralis

vena medullaris anteromediana

vena medullaris posteromediana

vena mesencephalica lateralis

vena mesenterica inferior

vena mesenterica superior

vena nasofrontalis

vena nutricia

vena nutriens

vena obliqua atrii sinistri

vena obturatoria accessoria

vena occipitalis

vena ophthalmica inferior

vena ophthalmica superior

vena ovarica dextra

vena ovarica sinistra

vena palatina externa

vena pancreaticoduodenalis superior posterior

vena petrosa

vena pontis anteromediana

vena pontomesencephalica

vena poplitea

vena portae hepatis

vena posterior

vena posterior corporis callosi

vena posterior septi pellucidi

vena precentralis cerebelli

vena prepylorica

vena profunda

vena profunda faciei

vena profunda femoris

vena profunda linguae

vena pubica

vena pudenda interna

vena pulmonalis dextra inferior

vena pulmonalis dextra superior

vena pulmonalis sinistra inferior

vena pulmonalis sinistra superior

vena recessus lateralis ventriculi quarti

vena rectalis superior

vena retromandibularis

vena sacralis mediana

vena saphena accessoria

vena saphena magna

vena saphena parva

vena scapularis dorsalis

vena spinalis

vena splenica

vena sternocleidomastoidea

vena stylomastoidea

vena subclavia

vena subcostalis

vena sublingualis

vena submentalis

vena subscapularis

vena superficialis

vena superior

vena superior vermis

vena supraorbitalis

vena suprarenalis dextra

vena suprarenalis sinistra

vena suprascapularis

vena temporalis media

vena terminalis

vena testicularis dextra

vena testicularis sinistra

vena thalamostriata superior

vena thoracica lateralis

vena thoracoacromialis

vena thoracodorsalis

vena thyroidea inferior

vena thyroidea superior

vena transversa faciei

vena umbilicalis

vena uncalis

vena ventricularis inferior

vena vertebralis

vena vertebralis accessoria

vena vertebralis anterior

venae

venae cerebelli

venae columnae vertebralis

venae cordis

venae diploicae

venae emissariae

venae encephali

venae membri inferioris

venae membri superioris

venae orbitae

venae profundae cerebri

venae profundae membri inferioris

venae profundae membri superioris

venae pulmonales

venae superficiales cerebri

venae superficiales membri inferioris

venae superficiales membri superioris

venae trunci encephali

venea anteriores cerebri

venea anteriores ventriculi dextri

venea articulares

venea atriales dextrae

venea atriales sinistrae

venea auriculares anteriores

venea basivertebrales

venea brachiales

venea bronchiales

venea capsulares

venea cardiacae anteriores

venea cardiacae minimae

venea ciliares

venea ciliares anteriores

venea circumflexae femoris laterales

venea circumflexae femoris mediales

venea conjunctivales

venea cordis anteriores

venea cordis minimae

venea digitales dorsales pedis

venea digitales palmares

venea digitales plantares

venea directae laterales

venea dorsales linguae

venea dorsales superficiales clitoridis

venea dorsales superficiales penis

venea epigastricae superiores

venea episclerales

venea ethmoidales

venea fibulares

venea frontales

venea gastricae breves

venea geniculares

venea gluteae inferiores

venea gluteae superiores

venea hepaticae

venea ileales

venea inferiores cerebelli

venea inferiores cerebri

venea insulares

venea intercapitulares

venea intercostales anteriores

venea intercostales posteriores

venea internae cerebri

venea interosseae anteriores

venea interosseae posteriores

venea interpedunculares

venea jejunales

venea labiales anteriores

venea labiales inferiores

venea labiales posteriores

venea labyrinthi

venea lumbales

venea maxillares

venea mediastinales

venea medullae oblongatae

venea medullae spinalis

venea medullares dorsales

venea medullares transversae

venea meningeae

venea meningeae mediae

venea metacarpales dorsales

venea metacarpales palmares

venea metatarsales dorsales

venea metatarsales plantares

venea musculophrenicae

venea nasales externae

venea nuclei caudati

venea obturatoriae

venea occipitales

venea oesophageales

venea orbitae

venea palpebrales

venea palpebrales inferiores

venea palpebrales superiores

venea pancreaticae

venea pancreaticoduodenales

venea paraumbilicales

venea parietales

venea parotideae

venea pectorales

venea pedunculares

venea perforantes

venea pericardiacae

venea pericardiacophrenicae

venea peroneae

venea pharyngeae

venea phrenicae inferiores

venea phrenicae superiores

venea pontis

venea pontis transversae

venea portales hypophysiales

venea posteriores ventriculi sinistri

venea prefrontales

venea profundae clitoridis

venea profundae penis

venea pudendae externae

venea radiales

venea rectales inferiores

venea rectales mediae

venea renales

venea sacrales laterales

venea sclerales

venea scrotales anteriores

venea scrotales posteriores

venea sigmoideae

venea spinales anteriores

venea spinales posteriores

venea subcutaneae abdominis

venea superiores cerebelli

venea superiores cerebri

venea supratrochleares

venea surales

venea temporales

venea temporales profundae

venea temporales superficiales

venea thalamostriatae inferiores

venea thoracicae internae

venea thoracoepigastricae

venea thymicae

venea thyroideae mediae

venea tibiales anteriores

venea tibiales posteriores

venea tracheales

venea transversae cervicis

venea transversae colli

venea tympanicae

venea ulnares

venea uterinae

venea ventriculares dextrae

venea ventriculares sinistrae

venea vesicales

venea vorticosae

ventriculus cordis

ventriculus dexter

ventriculus sinister

venula

vestibulum aortae

vortex cordis

Geraadpleegde literatuur/websites

Terminologia Anatomica 1998, online versie

Wijziging/verzoek doorgeven

Als u een suggestie hebt voor een toevoeging aan deze lijst, of als u onverhoopt toch een foutje hebt ontdekt, of als u een idee hebt voor een nieuwe lijst, laat het me dan weten via info@jurisdicta.nl.